پيش بيني درياي خزر خروجي مدل METU3 تركيه
هواشناسی دریایی < صفحه اول
 

پیش بینی 3 روزه و 3 ساعته باد و موج  بر اساس مدل METU3 برای دریای خزر (هواشناسی کشور ترکیه)--ارتفاع موج بر حسب متر و سرعت باد بر حسب نات مي باشند

(به روز رساني هر روز دو بار ساعت 11:30 اجراي ساعت 03:30 و 23:30 اجراي ساعت 15:30)

 پیش بینی موج  پیش بینی باد
 

+3  hour

+3 hour

+6  hour

+6 hour

+9  hour

+9 hour

+12  hour

+12 hour

+15  hour

+15 hour

+18  hour

+18 hour

+21  hour

+21 hour

+24  hour

+24 hour

+27  hour

+27 hour

+30  hour

+30 hour

+33  hour

+33 hour

+36  hour

+36 hour

+39  hour

+39 hour

+42  hour

+42 hour

+45  hour

+45 hour

+48  hour

+48 hour

+51  hour

+51 hour

+54  hour

+54 hour

+57  hour

+57 hour

+60  hour

+60 hour

+63  hour

+63 hour

+66  hour

+66 hour

+69  hour

+69 hour

+72  hour

+72 hour