آخرین داده های ارسالی بویه هاي هواشناسي-اقيانوس شناسي اداره كل هواشناسي استان مازندران

آخرین داده های ارسالی بویه بندر امیرآباد

Tav (s) Hav  (cm) T(1/3) (s) H(1/3)  (cm) Tmax (s) Hmax (cm) Date & Time
           
             
Tsea Tpc Hm0 Dirp Tp

 

Date & Time
 
 

آخرین داده های ارسالی بویه بندر نوشهر

RH (%) P (hPa) Air Temp (deg) Current Dir. (deg) Current Spd (cm/s) Hm0 (m) Date & Time
           
             
Hm0a (m) Hm0b (m) Hmax (m) mdir (deg.) mdira (deg.)

mdirb (deg.)

Date & Time
 
             
Salinity (psu) sprtp (deg.) thhf (deg.) thmax (deg.) thtp (deg.) tm02 (s) Date & Time
 
             
tm02a (s) tm02b (s) tp (s) ui  (ui) SST (deg. C) Wind Dir. (deg.) Date & Time
 
             
Wind Gust. (m/s) Wind Spd. (m/s)         Date & Time