تصاوير ماهواره اي
هواشناسی دریایی < صفحه اول

 

آخرين تصوير ماهواره هواشناسي

ماهواره INSAT - تصوير Microphysics

 

آخرين تصوير ماهواره هواشناسي

ماهواره INSAT - تصوير TIR1

 

آخرين تصوير ماهواره هواشناسي

ماهواره INSAT - تصوير Visible

 

آخرين تصوير ماهواره هواشناسي

ماهواره INSAT - تصوير SWIR

 

آخرين تصوير ماهواره هواشناسي

ماهواره INSAT - تصوير TIR-1 TEMP

دما بر حسب كلوين مي باشد (T(K)=T(C)+273)

 

اداره هواشناسی دریایی