تصاوير ماهواره اي- Visible
هواشناسی دریایی < صفحه اول
TIR-1 TEMP SWIR Visible TIR1 Microphysics

 

آخرين تصوير ماهواره هواشناسي

ماهواره INSAT - تصوير Visible

تفسير تصوير مرئي (Visible):

تصوير مرئي (visible) بيانگر مقداري از  نور خورشيد است كه به وسيله ابرها يا سطح زمين منعكس مي شود. مناطق بدون پوشش ابر و آب تاريك مي باشند در حالي كه ابرها و برف سفيد به نظر مي رسند. ابرهاي ضخيم تر داراي انعكاس بيشتري بوده، از ابرهاي نازك روشن تر  به نظر مي رسند. با اين وجود، تشخيص ابرهاي پايين از ابرهاي بالا كار دشواري است. براي اين تمايز، تصاوير ماهواره اي مادون قرمز مفيد هستند. تصاوير مرئي در زماني كه نور خورشيد وجود نداشته باشد قابل استفاده نيستند. 

 

اداره هواشناسی دریایی