تصاوير ماهواره اي- TIR1
هواشناسی دریایی < صفحه اول
TIR-1 TEMP SWIR Visible TIR1 Microphysics

 

آخرين تصوير ماهواره هواشناسي

ماهواره INSAT - تصوير TIR1

تفسير تصوير مادون قرمز (Infrared):

تصوير مادون قرمز (infrared) بيانگر تابش مادون قرمز ساطع شده از ابرها يا سطح زمين مي باشد. در واقع اين تصاوير معياري از دما هستند. در يك تصوير مادون قرمز، اشياء گرم تر تاريك تر از اشياء سردتر به نظر مي رسند. مناطق خالي از ابر تاريك به نظر مي رسند، اما ابرهاي پايين و مه نيز تاريك به نظر مي رسند. ديگر ابرها روشن هستند. ابرهاي بالاتر روشن تر از ابرهاي پايين تر مي باشند.

اداره هواشناسی دریایی