تصاوير ماهواره اي- SWIR
هواشناسی دریایی < صفحه اول
TIR-1 TEMP SWIR Visible TIR1 Microphysics

 

آخرين تصوير ماهواره هواشناسي

ماهواره INSAT - تصوير SWIR

تفسير تصوير بخار آب (water vapour):

تصوير بخار آب (water vapour) بيانگر مقدار بخار آب در جوّ مياني و جوّ بالا مي باشد. تصاوير بخار آب براي تشخيص مناطق با هواي مرطوب و خشك مفيد هستند. نواحي روشن در تصوير بيانگر رطوبت بيشتري از نواحي تاريك مي باشند.

اداره هواشناسی دریایی