آخرين تصاوير رادار

هواشناسی دریایی < صفحه اول

آخرين تصاوير رادار - خزر جنوبي

تصاوير رادار بندر اميرآباد-مازندران   تصاوير رادار كياشهر-گيلان
 

MAX (dBZ)

 

MAX (dBZ)

 

PPI (dBZ)

 

PPI (dBZ)

 

PAC (dBA)

 

PAC (dBA)

 

PPI (V)

 

PPI (V)

 

CTR

  CTR
 

اداره هواشناسی دریایی