پيش بيني باد و موج مدل swan
هواشناسی دریایی < صفحه اول

پیش بینی 4 روزه و 6 ساعته باد و موج  بر اساس مدل SWAN برای دریای خزر (سازمان هواشناسی کشور)-- ارتفاع موج بر حسب پا و سرعت باد بر حسب نات مي باشند

صدور پيش بيني هر روز ساعت 03:30

 پیش بینی موج  پیش بینی باد
 

03:30 Tehran +9  hour

03:30 Tehran +9  hour

03:30 Tehran +15 hour

03:30 Tehran +15  hour

03:30 Tehran +21  hour

03:30 Tehran +21  hour

03:30 Tehran +27  hour

03:30 Tehran +27  hour

03:30 Tehran +33  hour

03:30 Tehran +33  hour

03:30 Tehran +39  hour

03:30 Tehran +39  hour

03:30 Tehran +45  hour

03:30 Tehran +45  hour

03:30 Tehran +51  hour

03:30 Tehran +51  hour

03:30 Tehran +57  hour

03:30 Tehran +57  hour

03:30 Tehran +63  hour

03:30 Tehran +63  hour

03:30 Tehran +69  hour

03:30 Tehran +69  hour

03:30 Tehran +75  hour

03:30 Tehran +75  hour

03:30 Tehran +81  hour

03:30 Tehran +81  hour

03:30 Tehran +87  hour

03:30 Tehran +87 hour

03:30 Tehran +93  hour

03:30 Tehran +93  hour

03:30 Tehran +99  hour

03:30 Tehran +99  hour