وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی < صفحه اول

آخرین به روز رسانی  شنبه 1401/09/12 

===========================================================================================

هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره 34 مورخ 1401/09/12 (استان مازندران)

هشدار هواشناسی دریایی سطح .. شماره .. مورخ ... (استان گیلان)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 08 شنبه 1401/09/12  تا  ساعت  20 روز شنبه 1401/09/12

12 ساعت اول - مازندران - فارسی (pdf)

12 ساعت اول - گیلان - فارسی (pdf)

12 ساعت اول - مازندران - انگلیسی (pdf)

12 ساعت اول - گیلان - انگلیسی (pdf)

 

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 20‎‎‎ شنبه 1401/09/12  تا  ساعت  08 روز یکشنبه 1401/09/13

12 ساعت دوم - مازندران - فارسی (pdf)

12 ساعت دوم - گیلان - فارسی (pdf)

12 ساعت دوم - مازندران - انگلیسی (pdf)

12 ساعت دوم - گیلان - انگلیسی (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

پیش بینی دریایی 5 روزه از شنبه 1401/09/12  تا  چهارشنبه 1401/09/16

5 روزه - مازندران (pdf)

5 روزه - گیلان (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اداره هواشناسی دریایی