وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی < صفحه اول

آخرین به روز رسانی  دوشنبه 1402/07/03 

===========================================================================================

هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره 24 مورخ 1402/07/02 (استان مازندران)

هشدار هواشناسی دریایی سطح ... شماره ... مورخ ... (استان مازندران)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 08  دوشنبه 1402/07/03 تا  ساعت  20 روز  دوشنبه 1402/07/03

12 ساعت اول - مازندران - فارسی (pdf)

12 ساعت اول - گیلان - فارسی (pdf)

12 ساعت اول - مازندران - انگلیسی (pdf)

12 ساعت اول - گیلان - انگلیسی (pdf)

 

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 20‎‎‎  دوشنبه 1402/07/03  تا  ساعت  08 روز سه شنبه 1402/07/04

12 ساعت دوم - مازندران - فارسی (pdf)

12 ساعت دوم - گیلان - فارسی (pdf)

12 ساعت دوم - مازندران - انگلیسی (pdf)

12 ساعت دوم - گیلان - انگلیسی (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

پیش بینی دریایی 5 روزه از دوشنبه 1402/07/03  تا  جمعه 1402/07/07

5 روزه - مازندران (pdf)

5 روزه - گیلان (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اداره هواشناسی دریایی