وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی < صفحه اول

آخرین به روز رسانی چهارشنبه  1401/07/13 

===========================================================================================

هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره 24 مورخ 1401/07/12 (استان مازندران)

هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره 25 مورخ 1401/07/12 (استان گیلان)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 08 چهارشنبه 1401/07/13  تا  ساعت  20 روز چهارشنبه 1401/07/13

12 ساعت اول - مازندران - فارسی (pdf)

12 ساعت اول - گیلان - فارسی (pdf)

12 ساعت اول - مازندران - انگلیسی (pdf)

12 ساعت اول - گیلان - انگلیسی (pdf)

 

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 20‎‎‎  چهارشنبه 1401/07/13  تا  ساعت  08 روز پنجشنبه 1401/07/14

12 ساعت دوم - مازندران - فارسی (pdf)

12 ساعت دوم - گیلان - فارسی (pdf)

12 ساعت دوم - مازندران - انگلیسی (pdf)

12 ساعت دوم - گیلان - انگلیسی (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

پیش بینی دریایی 5 روزه از چهارشنبه 1401/07/13  تا  یکشنبه 1401/07/17

5 روزه - مازندران (pdf)

5 روزه - گیلان (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اداره هواشناسی دریایی