وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی < صفحه اول

آخرین به روز رسانی چهارشنبه 1403/03/23 

===========================================================================================

هشدار هواشناسی دریایی سطح ... شماره .. مورخ  ... (استان مازندران)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 08 چهارشنبه 1403/03/23  تا  ساعت  20 روز چهارشنبه 1403/03/23

12 ساعت اول - مازندران - فارسی (pdf)

12 ساعت اول - گیلان - فارسی (pdf)

12 ساعت اول - مازندران - انگلیسی (pdf)

12 ساعت اول - گیلان - انگلیسی (pdf)

 

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 20‎‎‎ چهارشنبه 1403/03/23  تا  ساعت  08 روز پنجشنبه 1403/03/24

12 ساعت دوم - مازندران - فارسی (pdf)

12 ساعت دوم - گیلان - فارسی (pdf)

12 ساعت دوم - مازندران - انگلیسی (pdf)

12 ساعت دوم - گیلان - انگلیسی (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

پیش بینی دریایی 5 روزه از چهارشنبه 1403/03/23  تا  یکشنبه 1403/03/27

5 روزه - مازندران (pdf)

5 روزه - گیلان (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اداره هواشناسی دریایی