وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی < صفحه اول

آخرین به روز رسانی  سه شنبه 1401/11/11 

===========================================================================================

هشدار هواشناسی دریایی سطح ... شماره ... مورخ ... (استان مازندران)

هشدار هواشناسی دریایی سطح ... شماره ... مورخ ... (استان گیلان)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 08 سه شنبه 1401/11/11  تا  ساعت  20 روز سه شنبه 1401/11/11

12 ساعت اول - مازندران - فارسی (pdf)

12 ساعت اول - گیلان - فارسی (pdf)

12 ساعت اول - مازندران - انگلیسی (pdf)

12 ساعت اول - گیلان - انگلیسی (pdf)

 

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 20‎‎‎ دوشنبه 1401/11/10  تا  ساعت  08 روز سه شنبه 1401/11/11

12 ساعت دوم - مازندران - فارسی (pdf)

12 ساعت دوم - گیلان - فارسی (pdf)

12 ساعت دوم - مازندران - انگلیسی (pdf)

12 ساعت دوم - گیلان - انگلیسی (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

پیش بینی دریایی 5 روزه از دوشنبه 1401/11/10  تا  جمعه 1401/11/13

5 روزه - مازندران (pdf)

5 روزه - گیلان (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اداره هواشناسی دریایی