وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان مازندران

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی

تارنماي تخصصي هواشناسی دریایی < صفحه اول

آخرین به روز رسانی  چهارشنبه 1402/09/08

===========================================================================================

هشدار هواشناسی دریایی سطح نارنجی شماره 12 مورخ 1402/09/05  (استان مازندران)

هشدار هواشناسی دریایی سطح ... شماره ... مورخ ... (استان گیلان)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 08 چهارشنبه 1402/09/08  تا  ساعت  20 روز چهارشنبه 1402/09/08

12 ساعت اول - مازندران - فارسی (pdf)

12 ساعت اول - گیلان - فارسی (pdf)

12 ساعت اول - مازندران - انگلیسی (pdf)

12 ساعت اول - گیلان - انگلیسی (pdf)

 

پیش بینی دريايي 12  ساعته  از ساعت 20‎‎‎ چهارشنبه 1402/09/08  تا  ساعت  08 روز پنجشنبه 1402/09/09

12 ساعت دوم - مازندران - فارسی (pdf)

12 ساعت دوم - گیلان - فارسی (pdf)

12 ساعت دوم - مازندران - انگلیسی (pdf)

12 ساعت دوم - گیلان - انگلیسی (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

پیش بینی دریایی 5 روزه از چهارشنبه 1402/09/08  تا  یکشنبه 1402/09/12

5 روزه - مازندران (pdf)

5 روزه - گیلان (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اداره هواشناسی دریایی